CEFR
PLACEMENT TEST

for GLOBAL

เป็นแบบทดสอบที่สามารถใช้งานง่ายทั้งแบบ Online และ แบบ Paper ใช้วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียน วัดผลอ้างอิงมาตรฐานสากล CEFR ใช้งานง่าย ได้ผลทดสอบถูกต้อง แม่นยำ เนื้อหาที่นำมาทดสอบเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

Benefits:

1. เหมาะสำหรับนักเรียน อายุประมาณ 12 ปีขึ้นไป

2. ข้อสอบแบ่งเป็น "UK/US English" ที่ใช้งานกันทั่วโลกอย่างแพร่หลาย ครอบคลุมทั้งด้านไวยากรณ์ (Grammar) คำศัพท์ (Vocab) ความหมายในเชิงอนุมาน (Implied Meaning) โครงสร้างทางภาษา (Structure) การสื่อความหมาย (Meaning) รวมถึงการทดสอบการฟัง

3. ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ สะดวก รวดเร็ว ใช้เวลาทดสอบเพียง 30 นาที เท่านั้น

4. ทราบผลทดสอบทันทีหลังทำเสร็จสำหรับแบบ Online ทราบผลภายใน 15 นาที/คน สำหรับแบบ Paper

5. ช่วยให้ทราบถึงระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ควรปรับปุรง หรือเสริมการเรียน เป็นประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษ

6. ข้อสอบเป็นคำถามตามระดับอายุของผู้ทดสอบ ข้อสอบจะเรียงลำดับความยากง่ายไปตามลำดับ ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ สะท้อนความสามารถของผู้สอบได้อย่างชัดเจน

7. ผู้ทดสอบสามารถเก็บรายงานการทดสอบเพื่อใช้ประกอบ "Portfolio" เก็บเป็นประวัติ ใช้ยื่นศึกษาต่อ

แบบทดสอบประกอบด้วย 5 parts
ซึ่งประเมินการใช้ภาษา Language Use ใน 3 เรื่องดังนี้

คำศัพท์ (Vocab)

ทักษะการใช้ภาษาโดยทั่วไป (Functionally Language)

ไวยากรณ์ (Grammar)

Test Result:

ข้อควรระวัง

CEFR คืออะไร?

“CEFR” หรือ “Common European Framework of Reference for Languages” : มาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาซึ่งแต่เดิมสภายุโรปใช้ในโครงการ “การเรียนภาษาสำหรับพลเมืองยุโรป” ในปี 1989 – 1996 โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อใช้ประเมินการเรียนการสอนของสถาบันทุกที่ในยุโรป และในปี 2001 คณะมนตรีของสหภาพยุโรปได้ใช้ “CEFR” ในการตั้งมาตรฐานเพื่อตรวจสอบความสามารถทางภาษา
ระดับความสามารถทั่วไปของ “CEFR” แบ่งออกเป็นสามระดับใหญ่ ๆ และในแต่ละระดับใหญ่ก็ยังแบ่งออกเป็นระดับย่อยอีกซึ่งรวมทั้งหมดก็จะมีหกระดับดังต่อไปนี้

มีความสามารถทางภาษาที่อยู่ในขอบเขตของความต้องการส่วนตัว และภาษาที่ใช้ก็จะเป็นลักษณะของภาษาที่ท่องจำมาจากที่เรียน หรือภาษาที่เดาการใช้ได้จากสถานการณ์ที่อยู่ต่อหน้าผู้พูด
เป็นระดับความสามารถทางภาษาที่สามารถสื่อสารได้ในสถานการณ์ปกติธรรมดาทั่วไปในชีวิตประจำวัน หรือเป็นการสนทนาในหัวข้อที่ตนเองคุ้นเคย

1. ระดับผู้ใช้ภาษาเบื้องต้น
(Basic Language Users A1, A2)

สามารถใช้ภาษาพูดคุยในหัวข้อที่เกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไปในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ภาษาที่ง่าย ๆ โดยเฉพาะหัวข้อที่เป็นที่รู้จักดีหรือมีสถานการณ์ประกอบในการสนทนา
สามารถใช้ภาษาที่ในการสนทนาให้ข้อมูลและสามารถใช้ภาษาการสนทนาโต้ตอบอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้ความรู้และความเข้าใจทางภาษาเพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผนและแก้ไขข้อผิดพลาดของตนเอง

2. ระดับผู้ใช้ภาษาได้ในระดับดี
(Independent Language User-B1, B2)

สามารถใช้ภาษาในการสนทนาโต้ตอบได้อย่างคล่องแคล่วและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และภาษาที่ใช้จะนำไปสู่การการทำงานที่ซับซ้อนที่สำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี
สามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์

3. ระดับผู้ใช้ภาษาระดับความสามารถขั้นสูง (Proficient Language User)