กิจกรรมสำหรับเด็ก

For International & Thai Students

Kids Theatre

ในหลักสูตรการฝึกพูดภาษาอังกฤษและสร้างความมั่นใจให้กับน้องๆอายุ 5-10 ปี นั้นจะมีกิจกรรม Kids Theatreเพื่อเป็นเวทีเล็กๆ ให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็น ถึงความสามารถในด้านต่างๆ ของน้องผ่านตัวละครต่างๆ กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกภาคการศึกษา

English Tea Party for Kids

ประสบการณ์ที่เห็นกันได้บ่อยครั้งก็คือ น้องๆ เด็กไทยของเรามักไม่ยอมพูด ภาษาอังกฤษให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็น แต่มักจะพูดกับคุณครูแทน ทำให้คุณพ่อคุณแม่ไม่ทราบพัฒนาการของน้องผ่านสายตาของตัวเอง

EFL Learning Centre จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่าน กิจกรรรม English Tea Party for Kids เพื่อเป็นการจัดห้องเรียนแบบเปิด อย่างสนุกสนาน ผ่านกิจกรรมและเกมส์ต่างๆ เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็น พฤติกรรมของน้องและการปฏิสัมพันธ์