ทำไมต้อง Mock IELTS?

เมื่อนักเรียนได้ทำการสอบจำลอง IELTS แล้ว ทักษะโดยทั่วไปของนักเรียนแต่ละคนจะถูกกำหนดและสอนตามแผนการสอนที่ถูกเตรียมไว้ตามความต้องการของนักเรียน ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้นักเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ IELTS จริง

SPEAKING

WRITING

LISTENING

READING

ทักษะการพูด

การสอบจะดำเนินการโดยผู้ตรวจข้อสอบจำลอง IELTS ซึ่งจะถามคำถาม ทั้งหมด 3 ข้อ ของทักษะการพูด และจะประเมินการตอบของนักเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดในกลุ่มคะแนนของการสอบทักษะการพูด (หลักไวยากรณ์ การออกเสียง คำศัพท์ และการเชื่อมโยง)

writing

ทักษะการเขียน

นักเรียนจะต้องเขียนรายงานและเรียงความ 1 หน้ากระดาษ ให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด ผู้ตรวจข้อสอบจะให้คะแนนการเขียนของนักเรียน โดยจะให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดในกลุ่มคะแนนของการสอบทักษะการเขียน (การตอบรายงาน คำศัพท์ การเชื่อมโยง และหลักไวยากรณ์)

ทักษะการฟัง

นักเรียนจะได้ฟังแบบทดสอบการฟังของ IELTS ฉบับเต็ม และจะได้คะแนนตามจำนวนข้อที่ตอบถูก

reading

ทักษะการอ่าน

 นักเรียนจะต้องทำแบบทดสอบการอ่าน จำนวน 3 บทความ และตอบคำถามในเวลาที่กำหนด การให้คะแนนจะถูกคำนวณตามจำนวนข้อที่ตอบถูก

การวิเคราะห์ภาษาเสร็จสิ้น

ช่องว่างระหว่างคะแนนการสอบจำลอง IELTS และค่าเฉลี่ยคะแนนที่ตั้งไว้จะถูกคำนวณในแต่ละ 4 ทักษะ ซึ่งจำนวนชั่วโมงที่กำหนดในการบรรลุคะแนนที่ตั้งไว้ จะคำนวณตามความแตกต่างของคะแนนในปัจจุบันและคะแนนที่ตั้งไว้ เพื่อให้ได้ผลคะแนนโดยรวมสูงขึ้น 1 Band ซึ่งจะแนะนำให้ลงเรียนทั้งหมด 200 ชั่วโมง

ตัวอย่างเช่น:

นักเรียนได้ผลคะแนนรวม Band 4.5 และเป้าหมายคะแนนที่ตั้งไว้ คือ Band 7

Mock IELTSDifference to targetHours
Reading 4.52.5138.89
Writing 5.02.0111.11
Listening 5.51.583.33
Speaking 43166.67
Overall average 4.52.5500

ในกรณีจำเป็นต้องใช้ชั่วโมงเรียนทั้งหมด 500 คะแนน เพื่อที่จะเพิ่มผลคะแนนรวมที่ตั้งไว้ Band 2.5
บางชั่วโมงเรียนจะเรียนกับครูในห้องเรียนหรือออนไลน์ ชั่วโมงเรียนส่วนใหญ่จะให้นักเรียนทำการบ้านที่ได้รับมอบหมายและแบบฝึกหัดเพิ่มเติมที่บ้าน 

ใน IELTS 1 คอร์ส มักจะใช้เวลาเรียน 12 ชั่วโมง ของการสอนของครูและความก้าวหน้าของนักเรียน นักเรียนจะได้รับการทบทวนหลังเรียนจบแต่ละหลักสูตรเพื่อกำหนดชั่วโมงเรียนเพิ่ม เพื่อให้บรรลุผลคะแนนที่ตั้งไว้

การพัฒนาแผนการเรียนการสอน

มีการมอบหมายให้ครูที่มีประสบการณ์ให้กับนักเรียนและมีการพัฒนาการเรียนการสอนตามความต้องการของนักเรียนแต่ละคน ครูพิจารณาทักษะโดยทั่วไปของนักเรียนในแต่ละ 4 ทักษะ จากนั้นจึงจะพัฒนาหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS ตามความต้องการเฉพาะของนักเรียน

นักเรียนเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS

นักเรียนจะต้องเข้าเรียน (ในชั้นเรียนหรือออนไลน์) และทำการบ้านที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้น หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS ถูกออกแบบมาเพื่อสอนกลยุทธ์ในการสอบให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนไปพัฒนาต่อทั้ง 4 ทักษะ ในอนาคต แบบฝึกหัดตัวอย่างจะทำพร้อมกันกับครูและนักเรียน จากนั้นให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัดในแต่ละข้อ โดยครูจะแนะแนวทางการทำให้กับนักเรียน

ภาพรวมของเนื้อหาในหลักสูตรมีดังนี้

นักเรียนจะได้กลยุทธ์วิธีการตอบทั้ง 3 ข้อ ของการสอบทักษะการพูด นักเรียนจะได้รับวิธีในการขยายคำตอบและการใช้คำศัพท์ วลี และคำคุณศัพท์ ที่เหมาะสมในหัวข้อการพูดที่หลากหลาย นักเรียนจะได้รับกลยุทธ์ในการพัฒนาหลักไวยากรณ์ ความคล่องแคล่ว และการเชื่อมโยง ในการพูดอีกด้วย และนักเรียนจะได้รับการประเมินในแต่ละแบบฝึกหัดการพูด พร้อมทั้งข้อเสนอแนะวิธีการพัฒนาทักษะการพูดเพิ่มเติมในอนาคต

นักเรียนจะได้รับกลยุทธ์วิธีการตอบที่ถูกต้องในหัวข้อการฟังที่แตกต่างกัน หลังการทำแบบฝึกหัดทักษะการฟัง IELTS แต่ละครั้ง นักเรียนจะได้ข้อเสนอแนะจากครูเพื่อระบุเหตุผลของคำตอบ

นักเรียนจะได้รับการสอนวิธีตอบคำถามบทความประเภทต่างๆ ต่อไปนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.ผิด ถูก หรือ ไม่มีข้อมูล

2.จับคู่ย่อหน้ากับหัวข้อเรื่อง

3.ระบุคำตอบที่หายไป

4.คำตอบปรนัย

5.จับคู่ข้อมูลกับย่อหน้า

6.จับคู่ข้อความหรือข้อโต้แย้งจากเนื้อเรื่อง

แบบฝึกหัดตัวอย่างจะทำพร้อมกันกับครูและนักเรียน เพื่อแสดงวิธีการตอบคำถามที่ถูกต้องและเพื่อให้นักเรียนสามารถทำการบ้านที่ได้รับมอบหมายต่อไปได้ จากนั้นครูจะตรวจคำตอบตามบทเรียนและให้เหตุผลของคำตอบนั้นๆ พร้อมกับช่วยแนะแนวทางให้แก่นักเรียนตามความจำเป็นต่อไป

การอธิบายเกณฑ์การให้ Band คะแนนทักษะการเขียนให้กับนักเรียน มีดังนี้

1.พัฒนาการตอบของทักษะการเขียนแต่ละรายงาน

2.มีความสามารถในการเขียนและลดข้อผิดพลาดการเขียนตามหลักไวยากรณ์

3.ใช้คำศัพท์ที่หลากหลายและเหมาะสมกับหัวข้อ

4.พัฒนาการเชื่อมโยงและใช้เหตุผลในการตอบ

มีการจัดเตรียมกลยุทธ์ที่ชัดเจนเพื่อแนะแนวทางตามโครงสร้างของการเขียน

สำหรับแบบฝึกหัดการเขียนที่ 1 นักเรียนจะได้รับการสอนวิธีการเขียนบทนำ และการเขียนภาพรวมเนื้อเรื่องของคำถามประเภทต่างๆ ต่อไปนี้

  1. แผนภูมิ กราฟ และตาราง วิธีเปรียบเทียบและอธิบายข้อมูลตัวเลข
  2. แผนภาพ วิธีอธิบายกระบวนการของแผนภาพ
  3. แผนที่ วิธีอธิบายและเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อนำเสนอแผนที่

สำหรับแบบฝึกหัดการเขียนที่ 2 นักเรียนจะได้รับการสอนวิธี

  1. วางแผนเพื่อการเขียนเรียงความ
  2. การเขียนบทนำ
  3. พัฒนาและขยายความคิดในการเขียนแต่ละย่อหน้า
  4. การเขียนผลสรุป

ครูจะประเมินการเขียนแต่ละชิ้นงานและให้ข้อเสนอแนะแก่นักเรียน ในการพัฒนาทักษะการเขียนตามเกณฑ์ที่กำหนด

ครูจะจัดทำแบบทดสอบเพื่อวัดความก้าวหน้าก่อนที่จะจบหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะแก่นักเรียนและผู้ปกครอง เกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนได้รับในการเรียน พร้อมให้คำแนะนำการสอนเพื่อนำไปใช้ต่อในอนาคต

เข้าร่วมเรียนกับเราเพื่อรับการสอนและผลการสอบ IELTS ที่มีประสิทธิภาพ

กรุณาติดต่อเรา หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือนักเรียนในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ IELTS ครูผู้มีประสบการณ์ของเรา มีความยินดีที่จะมอบความรู้ในทักษะต่างๆให้แก่นักเรียน และเราจะทำให้นักเรียนมีความมั่นใจและศักยภาพ เพื่อที่จะประสบผลสำเร็จในการสอบ IELTS ของพวกเขา