1. การสอบเทสมีเวลา 30 นาที
  2. เลือกการสอบตามอายุจริงของท่านเพื่อการประเมินที่ถูกต้อง
  3. การสอบ รู้ผลได้ทันทีหลังกด submit ข้อสอบ